Green Vision & Innovation

วิสัยทัศน์และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

Green Vision & Innovation

COTTO นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การพัฒนาสินค้าภายใต้ ECO COTTO ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิต หรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่โดดเด่น คือสินค้าที่ได้รับการ รับรองโดยฉลาก SCG eco value โดย SCG ถือเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ ออกฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าหรือ บริการที่สามารถใช้ฉลาก SCG eco value ได้ จะต้องผลิตจากกระบวน การพิเศษที่ต่างจากกระบวนการปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ที่สุด และดีกว่าสินค้าทั่วไป โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 ทั้งยัง ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองและรับรองจากคณะกรรมการของ SCG

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG eco value และทำการตลาดภาย ใต้ ECO COTTO ตัวอย่างเช่น

  • COTTO Eco Tiles รุ่น Eco Rockrete และ Eco Touch ที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลสูงถึง 60%
  • COTTO Eco Toilet Dual Flush 3/4.5 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ที่เลือกชำระได้ทั้งครั้งละ 3 ลิตร หรือ 4.5 ลิตร
  • COTTO Eco Faucet ที่มีอัตราการประหยัดน้ำ สูงกว่ามาตรฐาน มอก. สูงสุดถึง 40%

นอกจากนี้ COTTO ยังใส่ใจกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนได้มาซึ่งเครื่องหมายรับรองการผลิตที่แสดง ถึงการลดการปลดปล่อย CO2 สู่บรรยากาศ ทั้งการผลิตกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำของ COTTO เป็นรายแรกของประเทศ รวมทั้งก๊อกน้ำ COTTO ทุกรุ่น ยังผ่านมาตรฐาน มอก. ที่มีการควบคุมโลหะหนักและสารปนเปื้อนใน ระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นรายแรกของประเทศไทยอีกด้วย