COTTO BETTER TOGETHER DESIGN CONTEST

คอตโต้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านห้องน้ำได้จัดโครงการ “คอตโต้ เบทเทอร์ ทูเกตเตอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์” (COTTO Better Together Design Contest) ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงพลังสร้างสรรค์ในการออกแบบห้องน้ำของสถาบัน และมีโอกาสนำแบบที่ได้ไปปรับปรุงห้องน้ำให้เป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างคอตโต้ นักศึกษา และสถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และการปรับปรุงห้องน้ำให้กับสถาบันของทีมชนะเลิศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาขั้นตอนการทำงานจริงกับทีมช่างมืออาชีพจากคอตโต้อีกด้วย