“คอตโต้” สนับสนุนสร้างส้วมอนามัยให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

2014-11-19

กรมอนามัย – นายพิทยา ไพบูลย์ (ซ้าย) ผู้จัดการส่วนขายภายในประเทศ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำภายใต้แบรนด์คอตโต้ (COTTO) รับเกียรติบัตรจาก นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุน โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคอตโต้ได้มอบสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ มูลค่า 4 ล้านบาท สำหรับใช้สร้างส้วมอนามัยที่มีมาตรฐานให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558