TBCSD

2018-07-12

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด นำโดย คุณชาติสยาม เสมบุญหล่อ ขึ้นรับเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว กลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ในงานแถลงข่าวองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และพิธีมอบใบรางวัล GREEN MEETINGS การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์,อาคารลดคาร์บอน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ให้กับบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการที่ผ่านการขอใบรับรอง ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท และแนวปฏิบัติที่ดีของภาคเอกชนไทยในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ นับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นที่ทราบกัน และเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น